Korisnici

DinaCard kartica je domaća, nacionalna platna kartica koja može da se koristi za plaćanje robe i usluga i za podizanje gotovog novca. DinaCard karticom se u Srbiji mogu plaćati roba i usluge na svakom prodajnom mestu obeleženom nalepnicom sa znakom DinaCard, a gotovina je korisnicima dostupna na svim bankomatima i šalterima koji nose ovu oznaku. Ako često putujete i želite da svoju karticu koristite i u inostranstvu, obratite se svom izdavaocu s molbom da vam izda DinaCard karticu sa internacionalnom upotrebom. Tu karticu moći ćete da koristite i u inostranstvu, na prodajnim mestima i bankomatima koji nose oznaku prihvatnih mreža Discover, Diners ili Pulse.

Korisnici DinaCard platnih kartica mogu biti fizička i pravna lica. Kartice namenjene fizičkim licima vezane su za račun korisnika kod izdavaoca – tekući, kreditni i sl., dok su kartice namenjene pravnim licima poslovne kartice i vezane su za račun pravnog lica ili preduzetnika. Za račun jednog pravnog lica može biti vezan veći broj poslovnih kartica, a svaka od njih glasi na ime zaposlenog koji karticu koristi.

Osnovna podela platnih kartica u DinaCard sistemu je podela na debitne i kreditne kartice. Pored njih, postoje i specifični tipovi kartica, poput kobrend kartica, pripejd kartica ili virtuelnih kartica, namenjenih korišćenju isključivo putem interneta, mobilnog telefona ili na neki drugi način, gde kartica nije fizički prisutna na mestu nastanka transakcije.

Pored osnovnih funkcija plaćanja robe i usluga na prodajnim mestima i podizanja gotovine, korisnicima DinaCard kartica omogućeni su i dodatni servisi u vidu plaćanja putem mobilnih telefona i plaćanja preko interneta.

DinaCard platnom karticom može se plaćati i direktno na šalterima Uprave za trezor Ministarstva finansija, bez dodatne provizije za plaćanje karticom.

Bez provizije na šalterima Uprave za trezor mogu se platiti porez na imovinu, godišnji porez na dohodak građana, porez na promet motornih vozila, doprinosi za obavezno socijalno osiguranje poljoprivrednika i porez na dohodak građana na prihod od poljoprivrede i šumarstva.

Pozivamo vas da redovno posećujete naš sajt kako biste uvek bili informisani o pogodnostima koje su omogućene korisnicima DinaCard kartica.

Debitne i kreditne kartice

06

Debitne DinaCard kartice omogućuju korisniku da plaća robu i usluge i podiže gotovinu na bankomatima i šalterima u DinaCard sistemu do visine iznosa sredstava koje ima na računu, koji može da uključuje i dozvoljeno prekoračenje. Kartica je vezana za tekući račun i dobija se najčešće besplatno u okviru korisničkih paketa bankarskih usluga.

Kreditne kartice omogućuju korišćenje sredstava kojim izdavalac kreditira korisnika kartice, po prethodno zaključenom ugovoru. One omogućuju odloženo plaćanje na više rata, pa su iz ovog razloga posebno pogodne za veće kupovine. Tokom perioda kreditiranja, korisniku kartice se naplaćuje kamata u skladu sa ugovorom potpisanim između korisnika i izdavaoca. U DinaCard sistemu postoji više tipova kreditnih kartica koji se razlikuju prema načinu otplate duga, a najčešći su:

Kreditne kartice sa otplatom ugovorenog procenta duga na mesečnom nivou (revolving kartice)

Ovaj tip kartice podrazumeva mesečnu otplatu ugovorenog procenta duga nastalog do dana obračuna. Dinamiku otplate (procenat duga koji se otplaćuje) ugovaraju izdavalac i korisnik kartice, a uobičajeni procenat otplate je 10–30% ukupnog dugovanja, s time što neki izdavaoci nude i otplatu 5% duga na mesečnom nivou. Međutim, treba imati u vidu da što je niži procenat otplate duga, to je duži period otplaćivanja a samim tim je viši i ukupan iznos kamate koji se na kraju plaća. Ono što je povoljno kod ovog tipa kartice jeste mogućnost da korisnik u bilo kom trenutku odjednom otplati veći deo duga ili čak kompletan dug, čime se otvara mogućnost da se znatno umanji ukupna kamata koja se na kraju plaća, ali i mogućnost ponovnog zaduženja u visini celog kreditnog limita. Kreditni limit korisnika određuje izdavalac u skladu s finansijskim mogućnostima korisnika, važećim propisima i svojom poslovnom politikom.

Kreditne kartice sa otplatom ukupnog duga jednom u mesecu (charge kartice)

Otplata duga kod ovog tipa kreditne kartice vrši se uglavnom jednom mesečno, odnosno u obračunskom periodu koji izdavalac sam definiše, a to je obično 30 dana. Po isteku obračunskog perioda izdavalac obaveštava korisnika kartice o stanju duga po kartici i roku u kojem se on mora platiti. Najjednostavnije rečeno, izdavalac pravi „presek” jednom mesečno i obaveštava korisnika u kom roku treba da izmiri svoj dug, koji se odnosi na sve ono što je korisnik potrošio upotrebom kartice tokom prethodnog meseca. Obračunski period i kamata zavise od ugovora sklopljenog između korisnika i izdavaoca.

Kreditne kartice sa otplatom svake pojedinačne kupovine u jednakim mesečnim ratama (instalment kartice)

Kod ovog tipa kreditne kartice otplata duga vrši se u jednakim mesečnim ratama. Postoje različite varijante za otplatu duga, od kojih su dve najčešće – ili se sam korisnik, prilikom sklapanja ugovora sa izdavaocem, odlučuje za broj mesečnih rata u kojima će otplaćivati svaku kupovinu, ili sam iznos kupovine određuje na koliko će rata biti podeljen celokupan dug. Tokom perioda kreditiranja, korisniku se naplaćuje kamata u skladu sa ugovorom sklopljenim između korisnika i izdavaoca.

Pripejd kartice

06

Pripejd kartice su kartice koje podrazumevaju unapred uplaćeni iznos kojim korisnik raspolaže. U zavisnosti od namene i vrste pripejd kartice, ona se može koristiti za podizanje gotovine i/ili plaćanje robe i usluga na svim prodajnim mestima, šalterima i bankomatima obeleženim DinaCard nalepnicom. Pripejd kartica funkcioniše po principu debitne kartice, odnosno korisnik može da koristi sredstva do visine raspoloživog stanja na kartici. Ove kartice su izuzetno atraktivan proizvod, a uobičajene vrste su poklon kartice, kartice namenjene maloletnim licima, kartice za putovanja, kartice namenjene turistima itd. Pripejd kartice mogu biti jednokratne, nedopunjive – dakle, kada se potroši početni iznos na kartici ona se više ne može koristiti, a mogu imati i mogućnost dopune, čime se produžava period tokom koga se kartica može koristiti.

Alternativni kanali plaćanja

Kao alternativni kanali plaćanja, korisnicima DinaCard platnih kartica omogućeno je plaćanje na internetu, kao i plaćanje putem mobilnog telefona. Svi korisnici debitnih, kreditnih i poslovnih DinaCard kartica mogu svoje kartice koristiti za plaćanja na domaćim veb-sajtovima, kod svih trgovaca koji kao mogućnost plaćanja navode domaću karticu. Kupovina se obavlja tako što korisnik kartice izabere uslugu ili robu koju želi da kupi, nakon čega se prelazi na stranicu za plaćanje. Na toj stranici moraju biti detaljno objašnjeni uslovi kupovine i ukupna suma koja se plaća, pa je važno obratiti pažnju na visinu dodatnih troškova ukoliko postoje, na primer troškova isporuke.

06

Nakon što se odabere metod plaćanja (plaćanje karticom), unosi se ime i prezime s kartice, broj kartice i rok važenja, kao i trocifreni kôd odštampan na poleđini kartice, na traci za potpis. Ako je u pitanju isporuka robe (ili pružanje usluge) na kućnu adresu, unose se i podaci za isporuku. Nakon što se transakcija potvrdi, na ekranu se dobija potvrda o plaćanju, a račun korisnika se zadužuje za odgovarajući iznos. Ako trgovac iz bilo kog razloga nije u mogućnosti da izvrši isporuku, u obavezi je da transakciju stornira, a kupcu vrati novac. Spisak trgovaca na čijim je veb-prezentacijama omogućeno plaćanje nacionalnom karticom stalno se uvećava, pa vas pozivamo da redovno posećujete naš veb-sajt. Kako biste bolje bili upoznati s pravilima za bezbednu upotrebu kartica za kupovinu na internetu, posetite našu stranicu Pitanja i odgovori.

Servis plaćanja putem mobilnog telefona predstavlja komforno rešenje kojim korisnik može dopuniti svoj ili tuđ pripejd kredit ili platiti svoj ili tuđ račun. Korisnicima je za sada omogućeno da na ovaj način izmiruju račun za mobilni telefon, fiksni telefon (i srodne usluge) i račun Objedinjene naplate u Nišu, a u planu je da se ova usluga proširi i na plaćanje ostalih računa, prvenstveno računa za struju i komunalije i u drugim gradovima u Srbiji. Servis plaćanja putem mobilnog telefona mogu koristiti i pripejd i postpejd korisnici koji su istovremeno korisnici DinaCard kartice, a usluga se može koristiti i u romingu. Jedini uslov za korišćenje ovog servisa jeste registracija korisnika, koju treba da izvrši banka izdavalac. Servis plaćanja DinaCard karticom putem mobilnog telefona u ovom trenutku dostupan je korisnicima mreže Mobilne telefonije Srbije.

Ako koristite DinaCard karticu i želite da se registrujete za servis plaćanja putem mobilnog telefona, obratite se svojoj banci za bliže informacije. Nakon registracije, dobićete SMS-om mPIN, tj. šifru kojom ćete ubuduće potvrđivati sve transakcije plaćanja mobilnim telefonom. Nikome ne treba da otkrivate mPIN (kao i PIN koji ste dobili od banke uz karticu). Transakcije plaćanja putem mobilnog telefona limitirane su na dnevnom i mesečnom nivou.

Sam postupak iniciranja dopune pripejd kredita ili plaćanja računa veoma je jednostavan – SMS poruku šaljete na odgovarajući kratak broj; nakon toga vam stiže zahtev da transakciju potvrdite svojim mPIN-om i na kraju dobijate poruku potvrde o uspešno obavljenoj transakciji. Od svog izdavaoca dobićete detaljno Uputstvo o načinu plaćanja putem mobilnog telefona u DinaCard sistemu. Transakcija dopune kredita ili plaćanja računa može se obaviti i putem aplikacije m:plati Mobilne telefonije Srbije.

Bezbednost

06

DinaCard kartica je sredstvo plaćanja i u skladu s tim se čuva i koristi. Karticu može koristiti isključivo lice čije ime je odštampano na kartici, izuzev u slučajevima posebnih vrsta kartica, poput pripejd poklon-kartica, kada na kartici nije odštampano ime korisnika.

Nakon dobijanja koverte s PIN brojem, ovaj broj je potrebno zapamtiti. PIN broj sme da zna samo korisnik kartice i ne sme ga saopštavati nikome drugom, kako bi se zaštitio od neovlašćenog korišćenja kartice. Posebno je važno istaći da PIN broj nikako ne treba zapisivati na samoj kartici niti ga nositi zajedno s karticom (npr. u novčaniku), jer se u tom slučaju povećava mogućnost njenog neovlašćenog korišćenja. Isto tako, prilikom podizanja novca s bankomata preporučljivo je prekriti rukom tastaturu kada unosite PIN broj.

U slučaju krađe ili gubitka DinaCard kartice, potrebno je, u što kraćem roku, o tome obavestiti izdavaoca kartice. Izdavalac će istog trenutka blokirati karticu i na taj način eliminisati mogućnost njenog neovlašćenog korišćenja. Korisnik kartice snosi rizik za eventualne zloupotrebe koje nastanu do momenta prijave krađe/gubitka kartice, do iznosa definisanog važećim propisima. U slučaju da naknadno pronađe karticu koja je prijavljena kao ukradena/izgubljena, korisnik je ne sme koristiti, već je obavezan da je vrati izdavaocu.

DinaCard platne kartice izdaju se u skladu s najsavremenijom tehnologijom (čip, odnosno EMV tehnologijom) koja obezbeđuje maksimalnu sigurnost prilikom elektronskog plaćanja – ona onemogućuje kopiranje ili neovlašćeno korišćenje informacija koje se nalaze na čipu, što za korisnike znači bezbednije plaćanje nacionalnom karticom.