Корисници

DinaCard картица је домаћа, национална платна картица која може да се користи за плаћање робе и услуга и за подизање готовог новца. DinaCard картицом се у Србији могу плаћати роба и услуге на сваком продајном месту обележеном налепницом са знаком DinaCard, а готовина је корисницима доступна на свим банкоматима и шалтерима који носе ову ознаку. Ако често путујете и желите да своју картицу користите и у иностранству, обратите се свом издаваоцу с молбом да вам изда DinaCard картицу са интернационалном употребом. Ту картицу моћи ћете да користите и у иностранству, на продајним местима и банкоматима који носе ознаку прихватних мрежа Discover, Diners или Pulse.

Корисници DinaCard платних картица могу бити физичка и правна лица. Картице намењене физичким лицима везане су за рачун корисника код издаваоца – текући, кредитни и сл., док су картице намењене правним лицима пословне картице и везане су за рачун правног лица или предузетника. За рачун једног правног лица може бити везан већи број пословних картица, а свака од њих гласи на име запосленог који картицу користи.

Основна подела платних картица у DinaCard систему је подела на дебитне и кредитне картице. Поред њих, постоје и специфични типови картица, попут кобренд картица, припејд картица или виртуелних картица, намењених коришћењу искључиво путем интернета, мобилног телефона или на неки други начин, где картица није физички присутна на месту настанка трансакције.

Поред основних функција плаћања робе и услуга на продајним местима и подизања готовине, корисницима DinaCard картица омогућени су и додатни сервиси у виду плаћања путем мобилних телефона и плаћања преко интернета.

DinaCard платном картицом може се плаћати и директно на шалтерима Управе за трезор Министарства финансија, без додатне провизије за плаћање картицом.

Без провизије на шалтерима Управе за трезор могу се платити порез на имовину, годишњи порез на доходак грађана, порез на промет моторних возила, доприноси за обавезно социјално осигурање пољопривредника и порез на доходак грађана на приход од пољопривреде и шумарства.

Позивамо вас да редовно посећујете наш сајт како бисте увек били информисани о погодностима које су омогућене корисницима DinaCard картица.

Дебитне и кредитне картице

06

Дебитне DinaCard картице омогућују кориснику да плаћа робу и услуге и подиже готовину на банкоматима и шалтерима у DinaCard систему до висине износа средстава које има на рачуну, који може да укључује и дозвољено прекорачење. Картица је везана за текући рачун и добија се најчешће бесплатно у оквиру корисничких пакета банкарских услуга.

Кредитне картице омогућују коришћење средстава којим издавалац кредитира корисника картице, по претходно закљученом уговору. Оне омогућују одложено плаћање на више рата, па су из овог разлога посебно погодне за веће куповине. Током периода кредитирања, кориснику картице се наплаћује камата у складу са уговором потписаним између корисника и издаваоца. У DinaCard систему постоји више типова кредитних картица који се разликују према начину отплате дуга, а најчешћи су:

Кредитне картице са отплатом уговореног процента дуга на месечном нивоу (revolving картице)

Овај тип картице подразумева месечну отплату уговореног процента дуга насталог до дана обрачуна. Динамику отплате (проценат дуга који се отплаћује) уговарају издавалац и корисник картице, а уобичајени проценат отплате је 10–30% укупног дуговања, с тиме што неки издаваоци нуде и отплату 5% дуга на месечном нивоу. Међутим, треба имати у виду да што је нижи проценат отплате дуга, то је дужи период отплаћивања а самим тим је виши и укупан износ камате који се на крају плаћа. Оно што је повољно код овог типа картице јесте могућност да корисник у било ком тренутку одједном отплати већи део дуга или чак комплетан дуг, чиме се отвара могућност да се знатно умањи укупна камата која се на крају плаћа, али и могућност поновног задужења у висини целог кредитног лимита. Кредитни лимит корисника одређује издавалац у складу с финансијским могућностима корисника, важећим прописима и својом пословном политиком.

Кредитне картице са отплатом укупног дуга једном у месецу (charge картице)

Отплата дуга код овог типа кредитне картице врши се углавном једном месечно, односно у обрачунском периоду који издавалац сам дефинише, а то је обично 30 дана. По истеку обрачунског периода издавалац обавештава корисника картице о стању дуга по картици и року у којем се он мора платити. Најједноставније речено, издавалац прави „пресек” једном месечно и обавештава корисника у ком року треба да измири свој дуг, који се односи на све оно што је корисник потрошио употребом картице током претходног месеца. Обрачунски период и камата зависе од уговора склопљеног између корисника и издаваоца.

Кредитне картице са отплатом сваке појединачне куповине у једнаким месечним ратама (instalment картице)

Код овог типа кредитне картице отплата дуга врши се у једнаким месечним ратама. Постоје различите варијанте за отплату дуга, од којих су две најчешће – или се сам корисник, приликом склапања уговора са издаваоцем, одлучује за број месечних рата у којима ће отплаћивати сваку куповину, или сам износ куповине одређује на колико ће рата бити подељен целокупан дуг. Током периода кредитирања, кориснику се наплаћује камата у складу са уговором склопљеним између корисника и издаваоца.

Припејд картице

06

Припејд картице су картице које подразумевају унапред уплаћени износ којим корисник располаже. У зависности од намене и врсте припејд картице, она се може користити за подизање готовине и/или плаћање робе и услуга на свим продајним местима, шалтерима и банкоматима обележеним DinaCard налепницом. Припејд картица функционише по принципу дебитне картице, односно корисник може да користи средства до висине расположивог стања на картици. Ове картице су изузетно атрактиван производ, а уобичајене врсте су поклон картице, картице намењене малолетним лицима, картице за путовања, картице намењене туристима итд. Припејд картице могу бити једнократне, недопуњиве – дакле, када се потроши почетни износ на картици она се више не може користити, а могу имати и могућност допуне, чиме се продужава период током кога се картица може користити.

Алтернативни канали плаћања

Као алтернативни канали плаћања, корисницима DinaCard платних картица омогућено је плаћање на интернету, као и плаћање путем мобилног телефона. Сви корисници дебитних, кредитних и пословних DinaCard картица могу своје картице користити за плаћања на домаћим веб-сајтовима, код свих трговаца који као могућност плаћања наводе домаћу картицу. Куповина се обавља тако што корисник картице изабере услугу или робу коју жели да купи, након чега се прелази на страницу за плаћање. На тој страници морају бити детаљно објашњени услови куповине и укупна сума која се плаћа, па је важно обратити пажњу на висину додатних трошкова уколико постоје, на пример трошкова испоруке.

06

Након што се одабере метод плаћања (плаћање картицом), уноси се име и презиме с картице, број картице и рок важења, као и троцифрени кôд одштампан на полеђини картице, на траци за потпис. Ако је у питању испорука робе (или пружање услуге) на кућну адресу, уносе се и подаци за испоруку. Након што се трансакција потврди, на екрану се добија потврда о плаћању, а рачун корисника се задужује за одговарајући износ. Ако трговац из било ког разлога није у могућности да изврши испоруку, у обавези је да трансакцију сторнира, а купцу врати новац. Списак трговаца на чијим је веб-презентацијама омогућено плаћање националном картицом стално се увећава, па вас позивамо да редовно посећујете наш веб-сајт. Како бисте боље били упознати с правилима за безбедну употребу картица за куповину на интернету, посетите нашу страницу Питања и одговори.

Сервис плаћања путем мобилног телефона представља комфорно решење којим корисник може допунити свој или туђ припејд кредит или платити свој или туђ рачун. Корисницима је за сада омогућено да на овај начин измирују рачун за мобилни телефон, фиксни телефон (и сродне услуге) и рачун Обједињене наплате у Нишу, а у плану је да се ова услуга прошири и на плаћање осталих рачуна, првенствено рачуна за струју и комуналије и у другим градовима у Србији. Сервис плаћања путем мобилног телефона могу користити и припејд и постпејд корисници који су истовремено корисници DinaCard картице, а услуга се може користити и у ромингу. Једини услов за коришћење овог сервиса јесте регистрација корисника, коју треба да изврши банка издавалац. Сервис плаћања DinaCard картицом путем мобилног телефона у овом тренутку доступан је корисницима мреже Мобилне телефоније Србије.

Ако користите DinaCard картицу и желите да се региструјете за сервис плаћања путем мобилног телефона, обратите се својој банци за ближе информације. Након регистрације, добићете СМС-ом мПИН, тј. шифру којом ћете убудуће потврђивати све трансакције плаћања мобилним телефоном. Никоме не треба да откривате мПИН (као и ПИН који сте добили од банке уз картицу). Трансакције плаћања путем мобилног телефона лимитиране су на дневном и месечном нивоу.

Сам поступак иницирања допуне припејд кредита или плаћања рачуна веома је једноставан – СМС поруку шаљете на одговарајући кратак број; након тога вам стиже захтев да трансакцију потврдите својим мПИН-ом и на крају добијате поруку потврде о успешно обављеној трансакцији. Од свог издаваоца добићете детаљно Упутство о начину плаћања путем мобилног телефона у DinaCard систему. Трансакција допуне кредита или плаћања рачуна може се обавити и путем апликације м:плати Мобилне телефоније Србије.

Безбедност

06

DinaCard картица је средство плаћања и у складу с тим се чува и користи. Картицу може користити искључиво лице чије име је одштампано на картици, изузев у случајевима посебних врста картица, попут припејд поклон-картица, када на картици није одштампано име корисника.

Након добијања коверте с PIN бројем, овај број је потребно запамтити. PIN број сме да зна само корисник картице и не сме га саопштавати никоме другом, како би се заштитио од неовлашћеног коришћења картице. Посебно је важно истаћи да PIN број никако не треба записивати на самој картици нити га носити заједно с картицом (нпр. у новчанику), јер се у том случају повећава могућност њеног неовлашћеног коришћења. Исто тако, приликом подизања новца с банкомата препоручљиво је прекрити руком тастатуру кaдa уносите PIN број.

У случају крађе или губитка DinaCard картице, потребно је, у што краћем року, о томе обавестити издаваоца картице. Издавалац ће истог тренутка блокирати картицу и на тај начин елиминисати могућност њеног неовлашћеног коришћења. Корисник картице сноси ризик за евентуалне злоупотребе које настану до момента пријаве крађе/губитка картице, до износа дефинисаног важећим прописима. У случају да накнадно пронађе картицу која је пријављена као украдена/изгубљена, корисник је не сме користити, већ је обавезан да је врати издаваоцу.

DinaCard платне картице издају се у складу с најсавременијом технологијом (чип, односно EMV технологијом) која обезбеђује максималну сигурност приликом електронског плаћања – она онемогућује копирање или неовлашћено коришћење информација које се налазе на чипу, што за кориснике значи безбедније плаћање националном картицом.